top of page
Image by Juliane Liebermann

ביטוח אובדן כושר עבודה

אנחנו עובדים, נותנים ממיטב זמננו, כוחנו ומחשבותינו לעבודה שלנו. בין אם אנחנו שכירים במקום עבודה ובין אם אנחנו עצמאים, העבודה גוזלת את מירב זמננו וזאת כדי שנרוויח שכר הגון, שבעזרתו נוכל לממש ולממן את כל מה שחשקה נפשנו. נוכל לקנות בגדים, לשלם על חוגים לילדים או לנו, לצאת לבילויים שונים, לשלם את חשבונותינו השוטפים ובעצם נוכל להתקיים ברמה יום־יומית.

הדאגה הגדולה ביותר שלנו היא מה יקרה אם לא נוכל לעבוד. מה יקרה אם נעבור אירוע בלתי צפוי? נחלה חלילה במחלה קשה או נעבור תאונה כזו או אחרת שלאחריה לא נוכל לעבוד או נוכל לעבוד בצורה חלקית בלבד? ביטוח אובדן כושר עבודה נותן את השקט הנפשי הנדרש למקרה כזה, שבו לא נוכל לעבוד כתוצאה ממחלה או מתאונה. מי שמבוטח בביטוח אובדן כושר עבודה, יקבל שכר חודשי למשך התקופה שבה אינו עובד עד שיחזור לעבודתו או עד לגיל הפרישה, כמוגדר בתנאי הפוליסה.

הגדרות הביטוח

ביטוח אובדן כושר מוגדר לפי עיסוקו ו/או מקצועו של המבוטח. לא כל תחומי העיסוק יוכלו לקבל הגדרה מקצועית ספציפית, אך לרוב ניתן למצוא בחברות הביטוח את תחום העיסוק הקרוב ביותר. בעת תביעה לפי מקרה ביטוח, תיבחן יכולתו של המבוטח להמשיך לעסוק בעבודה שבה עבד עד קרות מקרה הביטוח. מבוטח שיוכל לחזור לאחוזי משרה נמוכים יותר (חצי משרה או 2/3 משרה לדוגמה) יפוצה בסכום חודשי בהתאם.

הביטוח נגזר מהשכר החודשי של המבוטח. לפי החוק אדם לא יוכל לקנות כיסוי של יותר מ-75% מהשכר החודשי המדווח. לפיכך, חשוב לדווח לסוכן הביטוח על השכר הנכון (לעצמאים, לפי הדיווח למס הכנסה), מכיוון שגם אם יירכש סכום ביטוח גבוה יותר מ-75%, אם בעת התביעה תלושי השכר יצביעו על שכר נמוך יותר, לא תקבלו את הפיצוי הנרכש כי אם 75% מהשכר בלבד. הפיצוי החודשי במסגרת הכיסוי יינתן לאחר תקופת המתנה, התקופה הראשונה מאז ארע מקרה הביטוח ועד לתחילת הפיצוי. ברוב חברות הביטוח, תקופת ההמתנה מתייחסת לשלושת החודשים הראשונים, אם כי, ישנה הרחבה לפוליסה בחברות ביטוח שונות, שבה ניתן לקצר את תקופת ההמתנה הראשונה תמורת תשלום נוסף.

קיזוז ביטוח לאומי

תנאי ביטוח אובדן כושר עבודה מתייחסים להכנסה כוללת של מבוטח לאחר הפסקת העבודה, וזה מתייחס גם לפיצוי שיתקבל מביטוח לאומי אם המבוטח זכאי לכך. יש אפשרות בחברות הביטוח השונות, להרחיב את הפוליסה כך שלא תתקזז עם הפיצוי מביטוח לאומי, והפיצוי שיתקבל מחברת הביטוח יהיה פיצוי מלא לפי הסכום שנרכש, גם אם למבוטח ישנה הכנסה נוספת מביטוח לאומי. חשוב לברר ולוודא את ההרחבה כדי לקבל כיסוי ביטוחי מלא.

ביטוח מנהלים

עובדים המועסקים בחברה המבטחת את עובדיה בביטוח מנהלים, כיסוי אובדן כושר עבודה יהיה חלק מהפוליסה. הוצאה של עד 2.5% מהשכר החודשי, לטובת סעיף אובדן כושר עבודה, מוכרת למעסיק כהוצאה מוכרת, ומי שמבוטח בביטוח כזה, אין לו צורך בביטוח נוסף. חשוב לציין כי לעיתים 2.5% מהשכר לא מכסה את כל הפיצוי האפשרי של 75% (לרוב בגילאים מבוגרים של העובד, או עקב מחלה המייקרת את הפרמיה החודשית לכיסוי), ואם זה המצב, כדאי לשקול להרחיב את הכיסוי באופן פרטי.

שחרור מתשלום פרמיה

בעת תביעה הפרמיה החודשית לפוליסה כולה (גם אם יש בה רכיבים נוספים מעבר לכיסוי אובדן כושר עבודה), תשוחרר מתשלום. חברת הביטוח לא תגבה את הפרמיה החודשית מהוראת הקבע של הלקוח או תנקה את הסכום מהפיצוי החודשי שמקבל המבוטח. בסופו של דבר, אנחנו רוצים להיות בטוחים שנוכל להתקיים גם במקרים של קטסטרופות לא צפויות, והביטוח מעניק לנו את הביטחון הזה. סוכן ביטוח מקצועי יידע להתאים את הכיסוי למבוטח, תוך בחינת כל הגורמים המשפיעים על הפוליסה.

ביטוחים מומלצים עבורך

bottom of page